Gedragscode H.V. Dynamiek

“Plezier is de basis”

H.V. Dynamiek wil een gezellige en groeiende sportvereniging zijn, die midden in de samenleving staat en waar iedereen welkom is. Met een open blik naar en respect voor haar omgeving wil ze een club zijn voor haar leden. Sportief plezier, sportieve prestaties en ontmoeting staan centraal!

Dit houdt onder meer ook in dat de focus meer op recreatief handballen ligt dan puur op de prestaties. Plezier vormt in eerste instantie de basis en de achterliggende gedachte is ook dat het resultaat vanzelf komt.

 

Kernwaarden

Saamhorigheid

Iedereen is welkom bij de vereniging. Clubgevoel en verbondenheid staan centraal.

Ontmoeting

We hebben en zijn een plaats/vereniging om elkaar te ontmoeten. Er is onderdak voor iedereen.

Sportiviteit

Fair Play op het veld, in de zaal en op de tribune, maar ook in gedrag naar elkaar.

Respect voor elkaar en voor de omgeving.

Betrouwbaarheid

Zeg wat je doet en doe wat je zegt. We zijn open naar elkaar, geven elkaar feedback en kunnen op elkaar bouwen.

Verantwoordelijkheid

We voelen ons verantwoordelijk voor onze vereniging, voor onze leden en voor de omgeving waarin wij actief zijn.

Gewenst gedrag stimuleren en ongewenst gedrag voorkomen en aanpakken.

 

Voor wie geldt de gedragscode?

De gedragscode geldt voor iedereen bij H.V. Dynamiek. Voor de bestuursleden, de spelers (jeugd en senioren), de trainers, coaches, de ouders/verzorgers, andere toeschouwers, alle vrijwilligers, en een ieder die bij H.V. Dynamiek betrokken is;
Oftewel: Iedereen die ook maar enige band met H.V. Dynamiek heeft, houdt zich aan bovenstaande regels!

Wij onderscheiden specifieke gedragscodes voor:

 1. Spelers
 2. Trainers/coaches
 3. Scheidsrechters/spelleiders
 4. Bestuurders
 5. Ouders/verzorgers
 6. Toeschouwers

 

 1. Spelers
 • Beschik over een goede spelregelkennis;
 • Zorg voor plezier in het veld en buiten het veld;
 • Toon inzet tijdens de trainingen en wedstrijden;
 • Je maakt deel uit van een team en jouw afwezigheid kan dus gevolgen hebben voor het team tijdens de training of wedstrijd. Wees daarom, indien mogelijk, altijd aanwezig;
 • Speel met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders;
 • Vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk binnen jouw eigen mogelijkheden;
 • Accepteer de beslissingen van de scheidsrechter;
 • Eventuele onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn;
 • Spreek je medespelers gerust aan op onsportief of onplezierig gedrag;
 • Respecteer het werk van diegenen die ervoor zorgen dat je kunt trainen en wedstrijden kunt spelen.

 

 1. Trainer/Coach

 

 • Een trainer, coach of begeleider: Zorgt voor een veilige omgeving. Schep een omgeving en sfeer waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Hou je aan de veiligheidsnormen en -eisen. Kent en handelt naar de regels en richtlijnen. Zorg dat je op de hoogte bent van de regels en richtlijnen en pas ze ook toe. Stel ook je sporters in staat om er meer over te weten te komen. Neem ze bijvoorbeeld mee naar voorlichtingsbijeenkomsten over doping, matchfixing of seksuele intimidatie. Meng je niet oneigenlijk in dopingcontroleprocedures of –onderzoeken. Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. Vermeld alle relevante feiten bij je aanstelling als trainer, coach of begeleider. Je kunt bovendien een verklaring omtrent gedrag VOG overleggen.
 • Is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid, en misbruikt zijn positie niet. Gebruik je positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthou je van elke vorm van (machts) misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, aanrakingen en/of seksueel misbruik. Geen enkele seksuele handeling, contact en/of relatie met minderjarigen is geoorloofd. Je hebt een meldplicht over seksuele intimidatie en misbruik.
 • Respecteert het privéleven van de sporter. Dring niet verder binnen in het privéleven van sporters dan noodzakelijk. Ga met respect om met de sporter en met de ruimtes waarin de sporters zich bevinden, zoals kleedkamers, douches of hotelkamers.
 • Tast niemand in zijn waarde aan. Onthou je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedrag. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant.
 • Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht. Gedraag je hoffelijk en respectvol, onthou je van grievende en/ of beledigende opmerkingen.
 • Neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of na te laten dat in strijd is met de integriteit van de sport. Krijg je iets aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur.
 • Ziet toe op naleving van regels en normen. Zorg dat iedereen de reglementen, huisregels en gedragscode naleeft.
 • Is open en alert op waarschuwingssignalen. Wees waakzaam en alert op signalen en aarzel niet om die door te geven aan het bestuur of de vertrouwens(contact) persoon en/ of contact op te nemen met het Centrum Veilige Sport Nederland.
 • Is voorzichtig. Stel nooit informatie beschikbaar die nog niet openbaar is gemaakt en kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Wed niet op de sport waar jij bij betrokken bent.
 • Drinkt tijdens het coachen geen alcohol en spreekt met jeugdteams af dat er geen alcohol wordt gedronken.

 

 1. Scheidsrechters/spelleiders
 • Zorg ervoor dat je incasseringsvermogen hebt;
 • Pas de regels toe volgens de NHV richtlijnen en beoordeel ze op niveau en kwaliteit van de wedstrijd;
 • Zorg ervoor dat het plezier in het spel niet verloren gaat door veel en onnodig in te grijpen;
 • Geen woorden maar daden. Uw eigen gedrag dient te allen tijde sportief te zijn;
 • Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten.

 

 1. Bestuurders
 • Voer beleid dat open en transparant is. Houdt toezicht op een correcte en consequente naleving door betrokkenen;
 • Vervul een voorbeeldfunctie in gedrag, enthousiasme en sportiviteit;
 • Zorg ervoor dat ouders, trainers, sponsors, deelnemers, vrijwilligers, etc. zich bewust zijn van hun invloed en verantwoordelijkheid m.b.t. fair play in sport en spel.
 • Zet zich intensief in om ervoor te zorgen dat alle sporters en begeleiders zich houden aan de reglementen aangaande doping, seksuele intimidatie en matchfixing en het bestuursreglement alcohol in sportkantines. Sporters en begeleiders moeten gebonden zijn om bijvoorbeeld het tuchtrecht van toepassing te laten zijn. Als bestuurder ben je verantwoordelijk voor het – samen met de leden, trainers en ouders – opstellen van gedragsregels voor je eigen vereniging.· Neemt (meldingen en signalen van) onbehoorlijk gedrag en grensoverschrijdend gedrag serieus. Span je zich in om het onderwerp integriteit bespreekbaar te maken en te houden. Zorg voor een bepaalde mate van alertheid in de organisatie voor onbehoorlijk en/ of grensoverschrijdend gedrag. Stimuleer het melden van ongewenst gedrag. Treed adequaat op tegen het schenden van regels en normen door sporters, werknemers, supporters en anderen.

 

 1. Ouders/verzorgers
 • Tijdens de wedstrijd is de coach de coach;
 • Beslissingen over teamindeling accepteren;
 • Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen;
 • Leer uw kind dat het resultaat van elke wedstrijd wordt geaccepteerd;
 • Steun een kind en geef het geen negatieve kritiek als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren;
 • Val een beslissing van de scheidsrechter/spelleider niet af en trek nooit de integriteit van deze personen in twijfel;
 • Ondersteun alle pogingen om verbaal- en fysiek geweld tijdens sportactiviteiten te voorkomen;
 • Erken de waarde en het belang van functionarissen en vrijwilligers binnen de vereniging;
 • Heeft u desondanks opmerkingen of kritiek? Praat dan niet over maar mét de betreffende personen.

 

 1. Toeschouwers
 • Gedraag u op uw best. Vermijd het gebruik van grof, beledigend en/of andersoortig incorrect taalgebruik aan het adres van spelers, trainers, leiders, scheidsrechters etc.;
 • Toon enthousiasme over goed spel van zowel uw eigen team als de tegenstanders;
 • Toon respect voor de tegenpartij. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn;
 • Benader sporters nooit belachelijk bij fouten of verlies van een wedstrijd;
 • Respecteer en accepteer beslissingen van coaches/scheidsrechters;
 • Wees altijd sportief. Goed voorbeeld doet goed volgen.

 

Waar gelden de regels van de gedragscode?

Bovenstaande regels gelden overal waar onze leden in verenigingsverband actief zijn, dus ook bij toernooien, teamuitjes, kampactiviteiten of andere activiteiten.

Wat zijn sancties?

Eventuele sancties worden per geval bepaald door bestuur. Voorbeelden van sancties zijn een waarschuwing, uitsluiting van wedstrijden, betaling van gemaakte kosten of schorsing. In het uiterste geval is royement mogelijk.

 

Vertrouwenspersoon

Onze vertrouwenspersoon is Elaine ten Tije. Ze is te bereiken op vcp@hvdynamiek.nl.