De technische commissie is de spil binnen de handbalvereniging. Zij is verantwoordelijk voor het technische beleid en is het eerste aanspreekpunt voor technische problemen.
Daarnaast vertaalt de TC het beleid en de reglementen van het NHV naar verenigingsbeleid (op technisch vlak) en komt met voorstellen.

 

Doelstelling(en):
• Met alle trainers van alle teams zorgdragen voor continuïteit in alle geledingen binnen de vereniging;
• Zorgen voor soepele samenwerking op technisch gebied;
• Ontwikkelen van de handbalvisie voor de vereniging HV Dynamiek

 

Taken van de TC zijn:
• Zorgen voor aanstelling van de trainers/begeleiders;
• Inventariseren behoeften van trainer(s)/spelers en overleggen met het bestuur;
• Onderhouden vakinhoudelijke contacten met de trainer(s), bijvoorbeeld voeren functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken in nauw
overleg met het bestuur;
• Het adviseren bij problemen binnen een groep of bij problemen tussen trainers, coaches en/of individuele spelers;
• Het indelen van de teams in overleg met trainers en daarna coaches. Hiervoor hanteert de TC een aantal uitgangspunten:
1. Zoveel mogelijk leeftijden bij elkaar (tevens advies NHV);
2. Daar waar een tekort aan spelers ontstaat, zoveel mogelijk aanvullen met spelers uit een jonger team.
Hierdoor wordt voorkomen dat er dispensatie moet worden aangevraagd, met als gevolg te hoog ingedeeld en alle wedstrijden verliezen
(dit komt de spelvreugde niet ten goede)
3. Teamindeling geschiedt zoveel mogelijk in het belang van speler, team en vereniging. Daarbij wordt gekeken naar leeftijd, kwaliteiten, teams
en vereniging.

 

De technische commissie bestaat uit de volgende leden:
Caecil Vehof
Carmen Wegdam-Katier
Ronald Stoel

Contact: tc@hvdynamiek.nl